Wat mag je verwachten in ons privacy beleid?

1/ Inleiding en uitleg enkele privacy begrippen
2/ Wie zijn wij
3/ Welke gegevens kunnen wij van jou verwerken en waarom?
4/ Wie ontvangt de persoonsgegevens?
5/ Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens
6/ Welke rechten heb je om de bescherming van je persoonsgegevens te garanderen
7/ Hoe worden uw gegevens beveiligd?

 

1/ INLEIDING EN UITLEG ENKELE PRIVACY BEGRIPPEN:

 • Uw privacy vinden wij, net als u belangrijk. Advies voor kmo doet er alles aan om je persoonsgegevens op een correcte, wettelijke en transparante manier te verwerken.
 • Indien u meer wenst te weten te komen over de algemene begrippen rond verwerking van persoonsgegevens kan u op deze link van de privacy commissie  terecht: https://www.privacycommission.be/nl/privacythemas 
 • Indien u meent dat wij uw rechten zoals hieronder opgenomen niet naleven kan u steeds contact opnemen met: 

  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  +32 (0)2 274 48 00
  +32 (0)2 274 48 35
  commission@privacycommission.be

  De kantoren van de Commissie zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.

  Online contactformulier vindt u hier: https://www.privacycommission.be/nl/node/245 
 • We kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld naar aanleiding van marktevoluties en nieuwe verwerkingsactiviteiten van Advies voor kmo, wij raden u dan ook aan om ons privacy beleid periodiek te lezen. De meest actuele versie zullen wij steeds op onze website plaatsen.

 2/ WIE ZIJN WIJ:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Advies voor kmo, dit is de commerciële naam van de vennootschap GNC-invest bvba, met adres te Eekhoornlei 48, 2900 Schoten, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0674513947

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst kan u steeds terecht bij Guy Claessens
guy@adviesvoorkmo.be 
 

3/ WELKE GEGEVENS KUNNEN WIJ VAN JOU VERWERKEN EN WAAROM?

Gegevens die wij verzamelen via onze website:

 • Rubriek contactpagina ‘stel snel jouw vraag’:
  Hierin vragen we je naam, emailadres, telefoonnummer en de vraag die je wil stellen.

  Deze gegevens gebruiken wij om op jouw vraag te antwoorden. Deze gegevens houden wij niet langer bij dan nodig met een maximum van 1 jaar.

Cookies:
Zie cookiebeleid

Gegevens die wij rechtstreeks verzamelen:

 • Uw identificatiegegevens (Naam, voornaam, emailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s)) van u en medewerkers noodzakelijk voor het uitvoeren van een gratis gesprek, offerte of het uitvoeren van een opdracht worden verwerkt en zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van onze overeenkomst. Deze identificatiegegevens houden wij 7 jaar bij om onze wettelijke verplichtingen na te kunnen komen.
 • Wij sturen u geen nieuwsbrieven.
 • Indien u met ons reeds hebt samengewerkt, kan het wel zijn dat wij u bijkomende informatie bezorgen die aanvullend is aan en in lijn ligt met de opdracht die u ons had toevertrouwd. Wij beroepen ons hiervoor op het gerechtvaardigd belang. Uiteraard kan u ons steeds vragen om u niet meer te informeren.
 • Persoonsgegevens die wij via u verzamelen in het kader van bedrijfsinformatie die u aan ons toevertrouwd gedurende de overeenkomst worden verzameld op grond van overeenkomst. Deze gegevens worden 3 jaar bijgehouden om onze nodige ‘garanties’ te kunnen bieden ten aanzien van de opdracht die we voor u uitvoerden.

   
Gegevens die we onrechtstreeks verzamelen:

Het kan zijn dat wij persoonsgegevens verzamelen die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap, of het gaat om gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website, …

Het kunnen ook gegevens zijn die publiek zijn, omdat ze bijvoorbeeld algemeen bekend zijn in uw streek of omdat ze in de pers verschenen zijn. Ook informatie op bijvoorbeeld de kruispuntenbank van Ondernemingen en Graydon horen hierbij.

Gegevens die u ons vertelt of geeft:

Als u ons telefonisch contacteert, kunnen wij uw gegevens (naam, voornaam, emailadres en telefoonnummer) noteren om een contactoverzicht op te bouwen en indien nodig voor te gebruiken voor onze verdere dienstverlening naar u toe.

Als u ons een visitekaartje geeft nemen wij die gegevens op in onze database. We gaan hiervan uit dat door de overhandiging u ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om opgenomen te worden in onze database tot op het moment dat u ons te kennen zou geven hierop terug te willen komen.

Gegevens leveranciers:

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst met leveranciers worden ook verzameld. Het gaat dan voornamelijk om e-mailadressen van contactpersonen om de communicatie mogelijk te maken.

 

4/ WIE ONTVANGT DE PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan andere partijen.

Enkel medewerkers binnen onze organisatie, die in uitvoering van hun functie uw persoonsgegevens nodig hebben kunnen uw persoonsgegevens consulteren tenzij in de volgende gevallen:

 • Indien dit nodig is voor onze dienstverlening:
  Wij werken samen met een aantal derde partijen die uw persoonsgegevens ook kunnen inkijken. Het gaat om volgende ontvangers die uitsluitend in de Europese Unie opereren: 
  ICT dienstverleners, Accountants, KMO Portefeuille dienstverlener. De doorgifte van je gegevens is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als een goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor de contractuele waarborgen.
 • Indien je ons daarvoor de toelating geeft:
  Indien advies voor kmo in andere situaties persoonsgegevens aan derden zou geven dat gebeurt dit met een expliciete kennisgeving, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en de verwerking.
 • Indien er een wettelijke verplichting is om uw gegevens te delen met overheidsinstanties.

 

5/ HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEGEVENS

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijvoorbeeld voor facturen 7 jaar.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig om de doelen zoals omschreven in puntje 3 te verwezenlijken.
 

6/ WELKE RECHTEN HEB JE OM DE BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS TE GARANDEREN

 • U kunt uw gegevens inkijken
  Als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. Advies voor kmo zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …).
  U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld.
 • U kunt uw gegevens laten verbeteren
  Indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.
 • U kan steeds vragen uw persoonsgegevens te laten verwijderen
 • U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt
  Zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

  Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens enkel en alleen met uw toestemming verder mogen verwerken. Wij mogen uw persoonsgegevens wel blijven opslaan, maar mogen er geen verdere verwerkingen mee uitvoeren zonder uw toestemming, tenzij in het kader van een gerechtelijke procedure, voor de bescherming van natuurlijke personen of rechtspersonen of om gewichtige redenen van algemeen belang.
 • U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij
  Indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht. 
 • U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt
  Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt.

  Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld. 
 • U kunt uw toestemming intrekken
  Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming (indien van toepassing, zie punt 3), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen.

Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op bovenstaand contactadres en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. 
Gelieve dan wel een identiteitsbewijs voor te leggen om u te kunnen identificeren indien nodig.

Bovendien kan u ten allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit (zie gegevens bij de inleiding van dit document)

 

7/ HOE WORDEN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

Advies voor kmo hanteert organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsook tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

In het onwaarschijnlijke geval dat uw persoonsgegevens betrokken zijn bij een inbreuk op de informatiebeveiliging zullen wij onmiddellijk handelen om de inbreuk te identificeren en actie te ondernemen met gepaste maatregelen. Indien nodig zoals de wet dit voorziet zullen wij u in kennis stellen van dit incident.

Stel snel jouw vraag...
naam
E-mail
Telefoonnummer
Jouw vraag

“We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden. Zie ons privacybeleid

... of praat je er liever over?

Soms is het fijner om je vraag rechtstreeks te formuleren. Bel ons op voor advies.

Tel: +32 495 23 35 81

© 2018 Advies voor kmo - Privacystatement - Cookiebeleid

Website by Yellowshape